Haverleij

VELDONDERZOEK 'S-HERGOGENBOSCH Haverleij, aan de noordwestrand van ’s-Hertogenbosch, is een stedebouwkundig zeer bijzondere woonwijk. Nagenoeg alle woningen zijn namelijk gegroepeerd in ‘kastelen’ waardoor slechts 10% van de oppervlakte van de wijk is bebouwd. De rest bestaat uit min of meer gecultiveerd groen, een golfbaan en waterpartijen. Hoewel de groenbeleving van de wijk zeer hoog is, kunnen de ‘slotbewoners’ bij gebrek aan tuinen en bloembakken nauwelijks participeren in de vormgeving van hun groene wijk. Een aantal slotbewoners heeft daarom begin 2012 het initiatief genomen tot aanleg van een kasteeltuin. Andere bewoners zijn sterk gekant tegen deze kasteeltuin. Zij vrezen onder andere voor verrommeling van het landschap, uitzichtderving en aantasting van hun privacy en – voortvloeiende uit al deze factoren – waardeaantasting van hun woning.